Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

hoseanna
hoseanna
hoseanna
Reposted fromthetemple thetemple viakudlaty kudlaty
hoseanna
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz - "Zamek z piasku"
Reposted frompomyleniec pomyleniec viacinnamomum cinnamomum
hoseanna
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viacinnamomum cinnamomum
hoseanna
Rafiki!Youstillalive:)
hoseanna
1511 05fe
Reposted fromniva97 niva97 viairukandjisyndrome irukandjisyndrome
5621 934e 390

ubersaws:

we live in a godless society

Reposted fromsagihairius sagihairius viakatt katt
hoseanna
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastonerr stonerr

May 02 2017

hoseanna
1204 0771 390
hoseanna
9801 678d 390
Reposted fromaammaazing aammaazing viahormeza hormeza
hoseanna
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
hoseanna
0308 0858 390
| Amour, Michael Haneke
Reposted fromseverine severine viahormeza hormeza
hoseanna
8861 b638 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viahormeza hormeza
hoseanna
9710 e278 390
Reposted fromqb qb viahormeza hormeza
hoseanna
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahormeza hormeza
9885 9ba5 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viahormeza hormeza
hoseanna
2636 1b50 390
Reposted fromzycienaspsuje zycienaspsuje viahormeza hormeza
hoseanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl